I. Ban Thường vụ Đảng uỷ phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Bùi Chiến Thắng

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

0982328007

2

Đ/c Bùi Đức Song

Phó bí thư Đảng uỷ

0912591230

3

Đ/c Thái   Lương

Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

0914291976

4

Đ/c Phạm Duy Ất

UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ

0982517275

5

Đ/c Trần Thị Kiều Khánh

UVBTV, Phó chủ tịch HĐND

0978329505

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Bùi Chiến Thắng

Chủ tịch HĐND

0982328007

2

Đ/c Thái Thị Điểm

Phó chủ tịch HĐND

0977855902

III. Uỷ ban nhân dân phường

3.1. Lãnh đạo UBND

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Thái Lương

Chủ tịch UBND

0914291976

2

Đ/c Bùi Phan Thuyên

Phó chủ tịch UBND

0984091213
3 Đ/c Trần Thị Kiều Khánh Phó chủ tịch UBND 0978329505

3.2. Công chức chuyên môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

Văn phòng

0941166492

2

Đ/c Bùi Thị Diện

Văn phòng

0917440009

3

Đ/c Trần Văn Linh

Tư pháp - Hộ tịch

0915032458

4

Đ/c Phạm Khang

Tư pháp - Hộ tịch

0915476525

5

Đ/c Phan Thị Quỳnh Dương

Kế toán - Ngân sách

0867822688

6

Đ/c Bùi Văn Chính

Kế toán - Ngân sách

0915382829

7

Đ/c Phan Thị Phương Chi

Văn hóa - Xã hội

0919172589

8

Đ/c Phạm Thị Duyên

Văn hóa - Xã hội

0374715186

9

Đ/c Thái Thị Bắc

Địa chính - Xây dựng

0988551439

3.3. Cán bộ không chuyên trách, hợp đồng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Phan Thi Trà Giang

Văn phòng UBND

0911461818

2

Đ/c Thái Khắc Hải

Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

0817161286

3

Đ/c Bùi Quốc Giáp

Thú y trưởng, Phó ban BVDP

0397571767

4

Đ/c Vũ Ngọc Lai

Phụ trách truyền thanh

0987781065

5

Đ/c Phạm Thị Hạnh

PCT UBMTTQ, Phụ trách nông nghiệp

0386608537

6

Đ/c Bùi Văn Thiết

Phó Bí thư Đoàn TN  

 

     

IV. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Phạm Duy Ất

Chủ tịch

2

Đ/c Phạm Thị Hạnh

Phó chủ tịch

3

Đ/c Bùi Đức Song

Phó chủ tịch

4

Đ/c Thái Thị Điểm

Ủy viên

V. Các tổ chức thành viên

5.1. Hội Cựu chiến binh phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Thái Trọng Thoại

Chủ tịch

0975815662

2

Đ/c Phạm Quốc Hội

Phó chủ tịch

0972737552

3

Đ/c Nguyễn Đình Chiến

Ủy viên

0839319370

5.2. Hội liên hiệp phụ nữ phường

TT Họ và tên Chức vụ  Số điện thoại
1 Đ/c Bùi Thị Tuyên Chủ tịch 0945634476
2 Đ/c Hoàng Thị Hoa Quế Phó Chủ tịch 0948982887            
3 Đ/c Phạm Thị May Uỷ viên  

5.3. Hội Nông dân phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Trương Thị Bắc

Chủ tịch

0988204192

2

Đ/c Phạm Thị Hạnh

Phó Chủ tịch                                                                 

0386608537
3 Đ/c Thái Danh Khởi Uỷ viên  

5.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Nguyễn Thị Na

Bí thư

0915506086

2

Đ/c Bùi Văn Thiết

Phó bí thư

 

3

Đ/c Nguyễn Hải Hà Trang

Ủy viên

0931826866

5.5. Hội Người cao tuổi phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Phạm Quốc Hội

Chủ tịch

0972737552

2

Đ/c Bùi Đức Phúc

Phó chủ tịch

0852251398
3 Đ/c Nguyễn Bình Minh Uỷ viên 0977175266

5.6. Hội Khuyến học - cựu giáo chức phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Thái Lương

Chủ tịch

0914291976

2

Đ/c Phạm Thị Ngọ

Phó chủ tịch

0395624405

3

Đ/c Phan Thị Phương Chi

Phó chủ tịch

0919172589

5.7. Hội chữ thập đỏ và các hội xã hội phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Hoàng Thị Hoa Quế

Chủ tịch

0948982887

2

Đ/c Phạm Thị Duyên

Phó chủ tịch

0374715186

3

Đ/c Trương Thị Bắc

Ủy viên

0988204192

5.8. Hội cựu thanh niên xung phong phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Bùi Sỹ Sâm

Chủ tịch

0911260969

2

Đ/c Bùi Hoàn Cầu

Phó chủ tịch

 

5.9. Hội liên hiệp Thanh niên phường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đ/c Nguyễn Thị Na

Chủ tịch

0915506086

2

Đ/c Bùi Văn Thiết

Phó chủ tịch

 

3

Đ/c Nguyễn Hải Hà Trang 

Uỷ viên

0931826866

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHOÁ XXVII,

NHIỆM KỲ 2020-2025

1.

Đồng chí Bùi Chiến Thắng - Bí thư Đảng uỷ

Sinh ngày: 28/8/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Chienthang1974@gmail.com

2.

Đồng chí Bùi Đức Song - PBT Đảng uỷ, CT.HĐND

Sinh ngày: 10/02/1965

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Buiducsong65@gmail.com

3.

Đồng chí Thái   Lương - PBT Đảng uỷ, CT.UBND

Sinh ngày: 04/12/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Thailuong04121977@gmail.com

4.

Đồng chí Phạm Duy Ất - UVBTV, CT. UBMTTQ

Sinh ngày: 24/5/1965

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Atdaulieua@gmail.com

5.

Đồng chí Trần Thị Kiều Khánh - UVBTV, PCT.HĐND

Sinh ngày: 06/01/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Trankhanh06011985@gmail.com

6.

Đồng chí Bùi Phan Thuyên - ĐUV, PCT.UBND

Sinh ngày: 14/4/1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Thuyenk4@gmail.com

7.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - ĐUV, Trưởng Công an

Sinh ngày: 01/10/1981

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

 

 

8.

Đồng chí Thái Thị Điểm -ĐUV,  CT. HLPPN

Sinh ngày: 07/10/1973

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Thaithidiemdaulieu@gmail.com

 

 

9.

Đồng chí Thái Khắc Hải -ĐUV, Phó chỉ huy Trưởng BCHQS

Sinh ngày: 20/3/1987

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Haihien261188@gmail.com

 

10.

Đồng chí Bùi Thị Diện - ĐUV, CCVP cấp uỷ - chính quyền

Sinh ngày: 04/02/1987

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Minhdien1312@gmail.com

11.

Đồng chí Bùi Thị Tuyên - ĐUV, Bí thư Đoàn phường

Sinh ngày: 08/02/1989

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Buituyen.tb89@gmail.com

12.

Đồng chí Thái Trọng Thoại - ĐUV, CT. Hội CCB

Sinh ngày: 17/05/1983

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Thaitrongthoai@gmail.com

13.

Đồng chí Trương Thị Bắc - ĐUV, CT. Hội Nông dân

Sinh ngày: 21/08/1974

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Địa chỉ gmail: Truongthibac972@gmail.com

 

14.

Đồng chí Trần Đề - ĐUV, Hiệu trưởng trường THCS

Sinh ngày: 23/6/1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Địa chỉ gmail: Trannamde75@gmaik.com

 

 

 

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Bản đồ phường Đậu Liêu
 Liên kết website
Thống kê: 263.474
Online: 5