Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 về việc Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quyết định nếu rõ đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí là các phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Bộ tiêu chí tạm thời phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh có 18 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; điện; thông tin và truyền thông; môi trường; nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm; nhà ở; cơ sở vật chất văn hóa; văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; trường học, giáo dục và đào tạo; thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; lao động có việc làm; y tế; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh.

Trong đó, Sở Xây dựng phụ trách tiêu chí về quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; nhà ở. Sở Công thương phụ trách tiêu chí về điện; tiểu tiêu chí hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hạ tầng thương mại đạt chuẩn theo quy định hiện hành thuộc tiêu chí công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sở TT&TT phụ trách tiêu chí về TT&TT. Sở TN&MT phụ trách tiêu chí về môi trường.

Sở VH-TT&DL phụ trách tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Sở GD&ĐT phụ trách tiêu chí về trường học, giáo dục và đào tạo. Sở LĐ-TB&XH phụ trách tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, lao động có việc làm và tiểu tiêu chí đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội thuộc tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sở Y tế phụ trách tiêu chí về y tế; nước sạch, VSATTP.

Sở Nội vụ phụ trách các tiểu tiêu chí: Tỷ lệ CB, CC phường, thị trấn đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; tổ chức đoàn thể chính trị  - xã hội của phường, thị trấn đạt loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên thuộc tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sở Tư pháp phụ trách tiểu tiêu chí: Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; 100% hộ gia đình được phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương thuộc tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Bộ CHQS tỉnh phụ trách tiểu tiêu chí xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”; Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “đơn vị tiên tiến” trở lên; hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng thuộc tiêu chí QP-AN. Công an tỉnh phụ trách tiểu tiêu chí về phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn về ANTT thuộc tiểu tiêu chí QP-AN. Cục Thống kê tỉnh phụ trách tiêu chí về thu nhập. Cục Quản lý Thị trường phụ trách tiểu tiêu chí hàng hóa kinh doanh có khả năng truy xuất nguồn gốc, có niêm yết giá theo quy định thuộc tiêu chí công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và tiêu chí, tiểu tiêu chí phụ trách có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí, tiểu tiêu chí. Giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh VPĐP Chương trình MTQG NTM tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

                                                                                                                                                                                                                        

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Văn bản mới ban hành
   PHÁT THANH PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
   Bản đồ phường Đậu Liêu
    Liên kết website
   Thống kê: 184.277
   Online: 26